Homologacija automobila u Bosni i Hercegovini ~ UKRATKO

Homologacija je kompleksan postupak koji se sprovodi tijekom uvoza motornog vozila u Bosnu i Hercegovinu. U nastavku ćemo se truditi da ga detaljno objasnimo. Samim tim, i riješimo neke nedoumice koje mogu postojati u vezi sa ovim procesom.

Odobrenjem se provjerava i potvrđuje tehnička ispravnost vozila. Osim toga, utvrđuju se i minimalni tehnički uvjeti za postupak uvoza i registracije vozila u Bosni i Hercegovini.

Pri uvozu automobila u BiH, prije prve registracije vozila, potrebna je izvršiti homologacija. Odobrenje tipa provodi se u odobrenim tehničkim stanicama koje udovoljavaju zahtjevima i mogu odlučiti o odobrenju tipa (certifikat).

autodelovi.com - Velika nagradna igra

Postupak homologacije u BiH provodi se u skladu s Odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima i provodi se u okviru carinjenja vozila. Zakon o homologaciji vrijedi za Federaciju BiH i Republiku Srpsku.

Nakon što primimo dokument o sukladnosti vozila, slijedi carinski postupak i nakon toga prva registracija vozila u Bosni i Hercegovini. To znači da se prilikom ulaska vozila na carinsko područje Bosne i Hercegovine, carinska deklaracija za postupak prijevoza (tranzit – TR deklaracija) podnosi u carinarnici polaska na graničnom prijelazu. To je zbog što je za Bosnu i Hercegovinu homologacija ili identifikacija i procjena tehničkog stanj obazezna.

U (tranzitnoj) TR deklaraciji carinarnica polaska daje rok od 10 dana (od dana ulaska u BiH) tokom kog vozilo mora biti homologirano. To znači da uvoznik ima zakonski rok od deset dana za odobrenje vozila. Uvoznik se mora pojaviti u odredišnoj carinarnici najkasnije desetog dana nakon ulaska na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tada se radi provođenje carinskog postupka za uvoz vozila.

Prilikom podnošenja carinske deklaracije za carinjenje, pored ostale dokumentacije, carinska služba zahtijeva i potvrdu o ispunjenosti uvjeta homologacije vozila. Bez spomenute potvrde, koju izdaje ovlašteno tijelo za homologaciju, ne može se obaviti carinska procedura uvoza vozila u BiH.

Odobrenje je potrebno prilikom uvoza novog ili rabljenog vozila u BiH.

homologacija

Postupak – homologacija auta

Homologacija pojedinačnog vozila provodi se na sljedeći način:

Uvoznik vozila treba podnijeti zahtjev za homologaciju administrativnom tijelu za provođenje postupka homologacije, ovlaštenom od Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Cijena homologacije u BiH definirana je Zakonom o homologaciji BiH, a tablica „Kategorija vozila za homologaciju” nalazi se u nastavku.

Podnositelj zahtjeva treba predočiti originalni dokaz proizvođača o usklađenosti vozila, opreme i dijelova vozila s propisanim uvjetima te potvrdu proizvođača.

Dokaz proizvođača za gornju stavku može izdati ovlašteni zastupnik proizvođača u Bosni i Hercegovini, a ako nema ovlaštenog predstavnika proizvođača u Bosni i Hercegovini, proizvođačev dokaz može izdati ovlašteni zastupnik proizvođača u zemlji iz koje se vozilo uvozi. Dokaz proizvođača samo za određene marke vozila može izdati pravna osoba iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva koja ima odobrenje Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Umjesto dokaza proizvođača, podnositelj zahtjeva može priložiti Potvrdu o sukladnosti (COC) izdanu za sva vozila za koja je provedeno jedno europsko odobrenje tipa vozila (WVTA – odobrenje za cijelo vozilo). COC dokument mora ovjeriti ovlašteni predstavnik proizvođača u Bosni i Hercegovini.

COC dokument (Certificate of conformity) – potvrda o sukladnosti vozila. Ovaj certifikat o sukladnosti može se dobiti od predstavnika proizvođača u BiH ili u inozemstvu (ako u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog predstavnika). Dokument o COC-u priložen je, između ostalih dokumenata, prilikom pristupanja postupku homologacije.

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

Uz prijavu moraju biti priloženi: licenca (za rabljena vozila) i / ili kupoprodajni ugovor i / ili jedinstveni carinski dokument, potrebni tehnički podaci proizvođača vozila (odobrenje tipa, tehnički opis vozila …) i dokaz o uplati postupka odobrenja.

Nakon podnošenja zahtjeva i predaje potrebne dokumentacije i vozila, započinje postupak homologacije u jednoj od ovlaštenih tehničkih službi za provedbu postupka homologacije.

Prilikom tehničkog pregleda obavlja se pregled vozila i pregled dostavljene dokumentacije, utvrđuje se zadovoljava li vozilo uvjete propisane pojedinačnim pravilnicima te se tijelu za administrativne i tehničke poslove za homologaciju (Konzorciju) dostavlja izvještaj o zadovoljavanju/nezadovoljavanju propisanih uvjeta.

Na temelju rezultata pregleda vozila i dokumentacije moguća su dva ishoda:

Vozilo je usklađeno

Na temelju ovog rezultata, homologacijsko tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanih vozila putem tehničke službe. Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi poštivanje propisa, izdaje se potvrda o sukladnosti pojedinog vozila. Ova potvrda se daje na pregled na tehničkom pregledu prilikom prve registracije vozila u BiH.

Vozilo je neusklađeno

Ako vozilo nije u skladu s propisanim odredbama, homologacijsko tijelo može dati rok od 30 kalendarskih dana da otkloni utvrđene nedostatke u kojima pojedinačno vozilo nije u skladu s odredbama Pravilnika o homologaciji. Obavijest se dostavlja carinarnici. U zadanom roku, podnositelj zahtjeva treba vratiti vozilo na pregled istoj tehničkoj službi zajedno s prethodno nedostajućom dokumentacijom ili izmjenama na vozilu. A nakon ponovnog pregleda, rezultat može biti: vozilo je poravnato ili vozilo nije u skladu.

Konačno, ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi da pojedinačno vozilo nije u skladu s odredbama Pravilnika o homologaciji, tijelo za homologaciju priprema dokumente, a Ministarstvo donosi rješenje kojim odbija izdavanje potvrde o sukladnosti.

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

Cjenik usluga – Homologacija BiH

Kategorizacija vozila za homologaciju, prema kategorijama UN ECE.

Kategorije vozila za homologaciju – prema UN ECE

Kategorije vozila (kategorija homologacije) po kojima je određen cjenik homologacije za tip vozila ili cjenik homologacije za pojedinačno vozilo.

Homologacija BiH: u nastavku su cjenik, tablica kategorija i cjenik po određenoj kategoriji za homologaciju.

Cjenik usluga homologacije reguliran je na državnoj razini (Bosna i Hercegovina), a uz ovdje napisane troškove postupka homologacije potrebno je platiti i izdavanje certifikata proizvođača (iznos 50,00 KM + PDV) i, eventualno, naknadu za ovjeru COC dokumenata. prilaže COC dokument) u iznosu od 30,00 KM + PDV.

Važno je pravilno platiti naknade, svaku na zasebnoj uplatnici.

Koristite kalkulator za izračun troškova prilikom uvoza automobila u BiH, unesite tražene vrijednosti i potvrdite na gumb “Izračunaj”.

Kategorija L: mopedi, motocikli, tricikli i četverocikli.

L1: dvokotačna motorna vozila s toplinskim motorom koji ne prelazi 50 kubičnih centimetara i projektnom brzinom koja nije veća od 50 km / h (mopedi), bez obzira na način rada.

L2: motorna vozila s tri kotača s toplinskim motorom ne većim od 50 kubičnih centimetara i projektnom brzinom ne većom od 50 km / h (mopedi), bez obzira na način rada.

L3: motorna vozila s dva kotača s toplinskim motorom većim od 50 kubičnih centimetara ili projektnom brzinom većom od 50 km / h (motocikli), bez obzira na način rada.

L4: motorna vozila s tri kotača asimetrično smještena u odnosu na središnju uzdužnu os s toplinskim motorom većim od 50 kubičnih centimetara ili projektnom brzinom većom od 50 km / h (motocikli s prikolicom), bez obzira na način rada.

L5: motorna vozila s tri kotača simetrično smještena u odnosu na središnju uzdužnu os, s toplinskim motorom većim od 50 kubičnih centimetara ili projektnom brzinom većom od 50 km / h (motorni tricikli), bez obzira na način rada.

L6: motorna vozila na sva četiri kotača mase neopterećenog manje od 350 kg, bez mase akumulatora za električna vozila s najvećom konstrukcijskom brzinom koja nije veća od 45 km / h (laki četverocikli) i s motorom snage ne većim od 50 kubnih centimetara s pozitivnim paljenjem) ili čija maksimalna neto snaga ne prelazi 4 kW (za ostale motore s unutarnjim izgaranjem) ili čija maksimalna trajna snaga ne prelazi 4 kW (za električne motore).

L7: motorna vozila na četiri kotača, osim onih koja su navedena u kategoriji L6, s neopterećenom masom manjom od 400 kg (550 kg za teretna vozila), bez mase akumulatora za električna vozila i s najvećom neto snagom motora koja ne prelazi 15 kW (četverocikli).

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

Kategorija M: cestovna motorna vozila koja služe za prijevoz putnika i koja imaju najmanje 4 kotača.

M1: motorna vozila za prijevoz putnika koja, osim sjedišta vozača, imaju još najviše 8 sjedišta.

M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja, osim sjedišta vozača, imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 tona.

M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja, osim sjedišta vozača, imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 tona.

Kategorija N: cestovna vozila koja služe za prijevoz tereta i koja imaju najmanje 4 kotača.

N1: motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona.

N2: motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 12 tona.

N3: motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 12 tona.

Kategorija O: priključna vozila, odnosno prikolice i poluprikolice koje se priključuju na cestovna motorna vozila.

O1: prikolica s jednom osovinom, osim poluprikolica, čija najveća dopuštena masa nije veća od 0,75 tona.

O2: prikolice čija je najveća dopuštena masa manja od 3,5 tona, osim prikolica kategorije O1.

O3: prikolice čija je najveća masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 10 tona.

O4: prikolice čija je najveća dopuštena masa veća od 10 tona.

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto