Kalkulator

Uvoz motornih vozila u Bosnu i Hercegovinu

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UINO), provodi carinski postupak uvoza svih roba u BiH pa tako i putničkih motornih vozila. U nastavku pročitajte pravila koja vrijede kada se radi uvoz auta u BiH, koji Zakon je na snazi, pravilnici, i kakva je procedura samog uvoza.

Da bi se vozilo moglo uvesti u BiH, u skladu sa važećom legislativom, potrebno je da zadovoljava minimalne tehničke uvjete o homologaciji vozila. Homologaciju vozila (ispitivanje tehničkih karakteristika) provode ovlašteni tehnički servisi u Bosni i Hercegovini. To znači da (uvoznik) fizičko lice dolazi s vozilom u BiH, prijavljuje ga za uvoz na graničnom prijelazu, i pokreće postupak Uvoz vozila u BiH. Osoba će dobiti provoznu carinsku prijavu, s važećim rokom od 10 dana, u kojem treba otići u ovlašteni tehnički servis koji provjerava vozilo i izdaje uvjerenje da vozilo zadovoljava minimalne tehničke uvjete za homologaciju vozila.

Više informacija o homologaciji i ispunjavanju svih uvjeta koje vozilo treba ispuniti možete dobiti u nekom od ovlaštenih tehničkih servisa u BiH, koji su nadležni za provođenje homologacije.

Kada vozilo dobije uvjerenje o homologaciji, sa tim uvjerenjem i sa svom ostalom dokumentacijom osoba odlazi u carinsku ispostavu u unutrašnjosti BiH, gdje se završava carinski postupak uvoza vozila.

Prilikom carinjenja (carinski postupak uvoza) potrebno je platiti uvozne dažbine (carina i PDV). Sa kompletiranom dokumentacijom, i dokazima o plaćanju državnih pristojbi, fizičko lice može pristupiti registraciji vozila kod nadležne policijske uprave (MUP-a).

Kad su u pitanju uvozne dadžbine (vrijednost carine i PDV-a), standardna stopa carine za putnička motorna vozila iznosi 15% i PDV 17%. Trebamo naglasiti da se stopa carine obračunava na vrijednost vozila, a stopa PDV-a na ukupnu cijenu (vrijednost vozila, carina, dodatni troškovi). Ako su u pitanju polovna putnička motorna vozila porijeklom iz EU, od početka 2013. godine carina je ukinuta i plaća se samo PDV od 17% na utvrđenu carinsku vrijednost vozila. Trebamo napomenuti da se porijeklo vozila može dokazati carinskim dokumentom EUR1, ili izjavom na fakturi koja mora zadovoljiti određene kriterije.

Da bi fizičko lice bilo oslobođeno od plaćanja carine mora imati dokaz o porijeklu vozila iz EU. Dokaz o porijeklu vozila se može ishoditi ili EUR1 obrascem, ili izjavom na fakturi, koju dobije od prodavača tog vozila. Ako je prodavač firma, koja može izdati fakturu, ona se ovjerava na točno propisan način. Ukoliko vozilo kupujete od fizičkog lica, putem ugovora o prodaji, za oslobađanje od plaćanja carine potrebno je pribaviti EUR1 obrazac. Obrazac EUR 1 izdaje i ovjerava nadležna carinska služba zemlje u kojoj je vozilo kupljeno. Bez jednog od spomenutih dokaza o porijeklu vozila ne može se ostvariti oslobađanje od plaćanja carine.

Važno je napomenuti da se PDV plaća u svakom slučaju (EUR1 ili izjava na fakturi), dok se s povlasticom vozilo može uvesti u BiH bez plaćanja carine i PDV-a. Kada su u pitanju nova putnička motorna vozila porijeklom iz EU carina je ukinute još od 01.01.2009. godine, te se prilikom uvoza istih u BiH plaća samo PDV u iznosu od 17%.

Troškove za uvoz auta u BiH možete izračunati pomoću kalkulatora na početnoj stranici. Kalkulator za uvoz auta u BiH.

Vozila iz EU sa EUR 1 obrascem

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između članica EU, s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane, točnije pripadajućeg Protokola 2 o definiciji pojma „proizvodi s porijeklom“ i načinima administrativne suradnje propisani su uvjeti i načini za stjecanje porijekla robe, dokazivanje porijekla, postupak izdavanja dokaza o porijekla, prilaganje dokaza o porijeklu u postupku carinjenja robe, ispravnost/valjanost priloženih dokaza, primjena povlaštenog tretmana, naknadna provjera, čuvanje dokumentacije i drugo.

U skladu sa odredbama člana 17. Protokola 2 dokaz o porijeklu robe - uvjerenje o kretanju EUR1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice, na pisani zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika, nakon uvida u dokumentaciju kojom se dokazuje porijeklo odnosnih proizvoda, kao i ocjene da su ispunjeni ostali uvjeti iz Protokola 2.

Izjavu na računu, kako je propisano članom 22. Protokola 2 popunjava izvoznik za pošiljke čija vrijednost ne prelazi 6000 eura ili ovlašteni izvoznik bez obzira na vrijednost robe, ako se izvozni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom.

Carinski organi zemlje uvoznice (u ovom slučaju BiH), primjenjuju povlaštenu/preferencijalnu stopu carine ukoliko uvoznik zatraži primjenu i priloži adekvatan dokaz o porijeklu.

To znači da, „bescarinski uvoz“ ne omogućavaju carinski organi BiH i nemaju utjecaja na izdavanje dokaza o porijeklu u zemlji izvoznici. Uvoz robe s porijeklom uz primjenu umanjene ili nulte stope carine propisan je samim trgovinskim sporazumom, u ovom slučaju između Bosne i Hercegovine i Europske Unije.

Uprava za indirektno oporezivanje (UINO) je, po saznanju za činjenicu ne izdavanja dokaza o porijeklu za vozila porijeklom iz EU, upoznala nadležno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kako bi oni, kao potpisnik sporazuma čije odredbe se ne poštuju u potpunosti, poduzelo potrebne radnje s ciljem rješavanja ovog problema, koji je na štetu uvoznika robe u Bosnu i Hercegovinu.

Uvoz auta u BiH na povlasticu

Osobe s invaliditetom i poteškoćama u razvoju mogu biti oslobođene plaćanja uvoznih dadžbina. To znači da osobe s invaliditetom mogu uvesti vozilo u BiH, bez plaćanja carine i PDV-a, ali (zadovoljavanjem posebnih kriterija) po posebno pisanom Zakonu. Osobe se oslobađaju plaćanja dadžbina prilikom uvoza automobila u Bosnu i Hercegovinu u slučaju da automobil koji uvoze služi kao ortopedsko ili drugo pomagalo.

Ratni vojni invalidi i druge osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja carine i PDV-a prilikom uvoza auta u BiH.

Od plaćanja carine i PDV-a oslobađaju se invalidne osobe na putnički automobil koji uvezu iz inozemstva jednom u razdoblju od pet godina.

Pravo na oslobađanje odnosi se na period od pet godina. To znači da, nakon uvoza vozila po povlaštenom pravu (uvoz auta na povlasticu), u narednih pet godina ta osoba ne može iskoristiti to pravo i uvesti drugo vozilo. Tek nakon isteka perioda od pet godina, osoba s invaliditetom može iskoristiti pravo uvoza automobila bez carinskih davanja i plaćanja PDV-a.

Osim toga, vozilo u posjedu, koje se uvezlo po važećim povlaštenim pravima, osoba (novi vlasnik) ne može prodati u trajanju od tri godine od dana uvoza. Točnije, vozilo se može prodati unutar tog perioda, ali se na njega u tom slučaju trebaju platiti davanja koja su bila izuzeta povlasticom na uvoz.

Postupak uvoza auta u BiH - dokumentacija i troškovi

Uvoz auta je preciziran Zakonom o Uvozu, kao i mnogim aneksima Zakona, i pravilnicima koji se nadopunjuju. Fizičko lice može uraditi uvoz, samostalno, uz angažiranje špedicije, kojoj prilaže papire i dokumentaciju, koja se dalje obrađuje. Jednom kada se završi postupak uvoza, koji obuhvaća i homologaciju auta, taj automobil može biti registriran u Bosni i Hercegovini. Osim pojedinačnog uvoza (fizičko lice), mnogi pravni subjekti se bave djelatnošću (prodaja polovnih automobila), što olakšava pojedincu kupovinu „novog“, točnije polovnog auta. Sva procedura uvoza, carine i plaćanje PDV-a znatno je lakša za novog vlasnika.

Troškovi koje može očekivati osoba koja radi uvoz auta su: osnovna cijena vozila, trošak transporta, plaćanje dokaza o preferencijalnom porijeklu (EUR1), plaćanje popratne dokumentacije (kupoprodajni ugovor – ovjera isl...), prijava na granici, i drugi sitni troškovi. Osnovni troškovi su označeni u kalkulatoru, na našoj početnoj stranici. Osim troškova, korisnik može odabrati EURO normu, prateću dokumentaciju i kategoriju za homologaciju. Odaberite potrebne stavke, da bi dobili što bolji izračun za uvoz auta u BiH.

Nakon što završi postupak carinjenja, da bi se uvoz priveo do kraja, i da se auto može registrirati na BiH tablice, potrebno je uraditi postupak homologacije. Tek kada automobil prođe (zadovolji kriterije) homologaciju, zakonski se taj auto može registrirati u BiH.

Uvoz auta u BiH carina i porez

Uvoz euro 4 u BiH je zabranjen, i najmanja norma za uvoz auta u BiH je euro 5. U kalkulatoru ne možete odabrati opciju Euro 3 ili Euro 4. Uvoz auta u BiH je moguće ako je auto proizveden po euro normama euro 5 i euro 6.

Računanje carine za automobile, za uvoz automobila u BiH, najlakše ćete uraditi koristeći kalkulator. Dobit ćete troškove na uvoz auta u BiH - carina, porez, homologacija. Troškovi transporta unose se prilikom računanja, i za fizičko lice se prihvaća trošak od 500,00KM.

Koristeći kalkulator dobit ćete stavku porez na uvoz auta u BiH, odnosno odgovore na pitanje: koliko košta carina i porez na uvoz automobila u BiH?

O kalkulatoru

Kalkulator je osmišljen s idejom da Vam pomogne izračunati troškove uvoza automobila u Bosnu i Hercegovinu. Sve vrijednosti i parametri su određeni po stanjem na terenu, i kao takvi nemaju zakonsku osnovu, niti težinu važećeg dokumenta u bilo kojem smislu. Za precizan izračun, i dodatne odgovore svakako Vam savjetujemo da pozovete špeditersku agenciju i zatražite potrebne odgovore na pitanja.

Powered by w3.css