Kalkulator

Homologacija auta u BiH - Ukratko

Objasnit ćemo postupak - homologacija auta (vozila) koji se provodi prilikom uvoza motornog vozila u Bosnu i Hercegovinu.

Zakoni i propisi koji se provode prilikom homologacije u BiH. Saznajte kako se provodi homologacija prilikom uvoza automobila u BiH.

Homologacijom se provjerava i potvrđuje tehnička ispravnost vozila, kao i minimalni tehnički uvjeti za postupak uvoza i registraciju vozila u Bosni i Hercegovini.

Prilikom uvoza automobila u BiH, prije prve registracije vozila potrebno je uraditi homologaciju. Homologacija bih, se provodi u ovlaštenim tehničkim stanicama, koje ispunjavaju uvjete i mogu dati Rješenje (potvrda) homologacije.

Postupak homologacije u BiH se provodi u skladu sa Odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima i obavlja se u okviru carinjenja vozila. Zakon o homologaciji vrijedi za Federaciju BiH i za Republiku Srpsku.

Nakon što se dobije dokument o usklađenosti vozila, dalje slijedi carinski postupak, i nakon toga prva registracija vozila u Bosni i Hercegovini. To konkretno znači da se prilikom ulaska vozila u carinsko područje u Bosni i Hercegovini, koje podliježu obavezi homologacije ili identifikacije i ocjene tehničkog stanja, u polaznom carinskom uredu na graničnom prijelazu preko kojeg vozilo ulazi, podnosi carinska prijava za postupak prijevoza (tranzita - TR prijava).

Polazni carinski ured u (tranzitnoj) TR prijavi upisuje rok od 10 dana (od dana ulaska vozila u BiH) u kojem se treba uraditi homologacija vozila. To konkretno znači da uvoznik ima zakonom određeni rok od deset dana da uradi homologaciju vozila i da se najkasnije deseti dan od ulaska u carinsko područje Bosne i Hercegovine mora pojaviti u odredišnom carinskom uredu radi provođenja carinske procedure za uvoz vozila.

Prilikom podnošenja carinske deklaracije za carinjenje, pored ostale neophodne dokumentacije, carinska služba će zahtijevati i potvrdu o ispunjenosti uvjeta homologacije vozila. Bez spomenute potvrde, koju izdaje ovlašteno tijelo za homologaciju, ne može se obaviti carinska procedura uvoza vozila u BiH.

Homologacija je obavezna prilikom uvoza novog ili polovnog vozila u BiH.

Postupak - homologacija auta

Homologacija pojedinačnog vozila se provodi na sljedeći način:

Uvoznik vozila treba da podnese zahtjev za homologaciju administrativnom tijelu za provođenje postupka homologacije, ovlaštenom od Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Cijena homologacije u BiH definirana je "Zakon o homologaciji bih", a tabela "kategorija vozila za homologaciju" napisana je u nastavku.

Podnositelj zahtjeva treba da predoči original dokaz proizvođača o usklađenosti vozila, opreme i dijelova vozila sa propisanim uvjetima potvrdu proizvođača.

Dokaz proizvođača za gore spomenutu stavku može izdati ovlašteni predstavnik proizvođača u Bosni i Hercegovini, a ako u Bosni i Hercegovini nema proizvođačevog ovlaštenog predstavnika, dokaz proizvođača može izdati i ovlašteni predstavnik proizvođača u državi iz koje se vozilo uvozi. Dokaz proizvođača samo za određene marke vozila može izdati i pravna osoba iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva koje ima ovlaštenje Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Umjesto dokaza proizvođača, podnositelj zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti („COC dokument-Certificate of Conformity“) koja se izdaje za sva vozila za koja je provedena jedinstvena europska homologacija tipa vozila („WVTA-Whole Vehicle Type Approval“). „COC dokument“ mora biti provjeren od strane ovlaštenog predstavnika proizvođača u Bosni i Hercegovini.

COC dokument (Certificate of conformity) je dokument – Potvrda o usklađenosti vozila. Ova potvrda o usklađenosti može se dobiti kod zastupnika proizvođača u BiH, ili u inozemstvu (ako u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog zastupnika). COC dokument se prilaže, uz ostale dokumente, prilikom pristupanja postupku homologacije.

Uz zahtjev se trebaju dostaviti: prometna dozvola (za polovna vozila) i/ili kupoprodajni ugovor i/ili jedinstvena carinska isprava, potrebne tehničke podatke proizvođača o vozilu (odobrenje tipa, tehnički opis vozila...) i dokaz o plaćenoj naknadi za provođenje postupka homologacije.

Nakon podnošenja zahtjeva, i prilaganja potrebne dokumentacije i vozila, počinje se sa postupkom homologacije u nekom od ovlaštenih tehničkih servisa za provedbu postupka homologacije.

Prilikom tehničkog pregleda obavlja se pregled vozila i pregled dostavljene dokumentacije, utvrđuje se dali vozilo zadovoljava uvijete propisane pojedinačnim pravilnicima, te tijelu za administrativne i tehničke poslove za homologaciju (Konzorciju) dostavlja izvještaj o zadovoljavanju/nezadovoljavanju propisanih uvjeta.

Na osnovu rezultata pregleda vozila i dokumentacije moguća su dva ishoda:

Vozilo je usklađeno

Na osnovu ovog rezultata tijelo za homologaciju putem tehničkog servisa izdaje potvrdu o usklađenosti pojedinačno pregledanog vozila. Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi sukladnost sa propisima, izdaje se potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila. Ova potvrda se daje na uvid na tehničkom pregledu prilikom prve registracije vozila u BiH.

Vozilo je neusklađeno

Ukoliko vozilo nije zadovoljilo propisane odredbe, tijelo za homologaciju može dati rok od 30 kalendarskih dana da se otklone nedostatci koji su uočeni, zbog kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika o homologaciji. Obavijest o tome se dostavlja carinskoj ispostavi. U vremenu do isteka ovako ostavljenog roka podnositelj zahtjeva treba ponovo vozilo dovesti na pregled istom tehničkom servisu zajedno sa dokumentacijom koja je nedostajala ranije, ili sa urađenim prepravkama na vozilu. I nakon ponovnog pregleda rezultat može biti: vozilo je usklađeno ili vozilo je neusklađeno.

Konačno, ako se pregledom dokumentacije i vozila ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika o homologaciji, tijelo za homologaciju priprema dokumente, a Ministarstvo donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti.

Cjenik usluga - Homologacija BiH

Kategorizacija vozila za homologaciju, prema kategorijama UN ECE.

Kategorije vozila za homologaciju - prema UN ECE

Kategorije vozila (kategorija homologacije) po kojima je određen cjenik homologacije za tip vozila, ili cjenik homologacije za pojedinačno vozilo.

Homologacija bih: u nastavku je cjenik, tablica kategorija i cjenik po određenoj kategoriji za homologaciju.

Cjenik usluga homologacije uređen je na nivou države (Bosna i Hercegovina), a pored ovdje napisanih troškova, za postupak homologacije, potrebno je platiti izdavanje potvrde proizvođača (iznos 50,00KM + PDV), i moguće naknada za ovjeru COC dokumenta (ako se prilaže COC dokument) u iznosu od 30,00KM + PDV.

Važno je pravilno uplatiti naknade, svaku na posebno popunjenu uplatnicu.

Za izračun troškova prilikom uvoza auta u BiH koristite kalkulator, unesite tražene vrijednosti i potvrdite na dugme "Izračunaj".

Kategorija L: mopedi, motocikli, tricikli i četverocikli.

L1: motorna vozila na dva kotača s toplotnim motorom radne zapremine koja nije veća od 50 kubičnih centimetara, i konstrukcijske brzine koja nije veća od 50km/h (mopedi), bez obzira na način pogona.

L2: motorna vozila na tri kotača s toplotnim motorom radne zapremine koja nije veća od 50 kubičnih centimetara, i konstrukcijske brzine koja nije veća od 50km/h (mopedi), bez obzira na način pogona.

L3: motorna vozila na dva kotača s toplotnim motorom radne zapremine koja je veća od 50 kubičnih centimetara, ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50km/h (motocikli), bez obzira na način pogona.

L4: motorna vozila na tri kotača asimetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu osu s toplotnim motorom radne zapremine koja je veća od 50 kubičnih centimetara, ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50km/h (motocikli s bočnom prikolicom), bez obzira na način pogona.

L5: motorna vozila na tri kotača simetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu osu, s toplotnim motorom radne zapremine koja je veća od 50 kubičnih centimetara, ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50km/h (motorni tricikli), bez obzira na način pogona.

L6: motorna vozila na četiri kotača s masom neopterećenog vozila manjom od 350kg, bez mase akumulatora kod električnih vozila, čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 45km/h (laki četverocikli), i čija radna zapremina motora nije veća od 50 kubičnih centimetara, kod motora s prinudnim paljenjem, ili čija najveća neto snaga nije veća od 4kW, kod ostalih motora s unutrašnjim sagorijevanjem, ili čija najveća trajna snaga nije veća od 4kW, kod elektromotora.

L7: motorna vozila na četiri kotača osim navedenih u kategoriji L6, s masom neopterećenog vozila manjom od 400kg (550kg za vozila za prijevoz robe), bez mase akumulatora kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora ne prelazi 15kW (četverocikli).

Kategorija M: cestovna motorna vozila koja služe za prijevoz putnika i koja imaju najmanje 4 kotača.

M1: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju još najviše 8 sjedišta.

M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 tona.

M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 tona.

Kategorija N: cestovna vozila koja služe za prijevoz tereta i koja imaju najmanje 4 kotača.

N1: motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona.

N2: motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 12 tona.

N3: motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 12 tona.

Kategorija O: priključna vozila, odnosno prikolice i poluprikolice koje se priključuju na cestovna motorna vozila.

O1: prikolica sa jednom osovinom, osim poluprikolica, čija najveća dopuštena masa nije veća od 0,75 tona.

O2: prikolice čija je najveća dopuštena masa manja od 3,5 tona, osim prikolica kategorije O1.

O3: prikolice čija je najveća masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 10 tona.

O4: prikolice čija je najveća dopuštena masa veća od 10 tona.

NAPOMENE

Kategorije M i N:

U slučaju vučnog vozila koje je namijenjeno za vuču poluprikolice, najveća dopuštena masa za kategorizaciju vozila jest masa vučnog vozila (u stanju pripremljenom za vožnju) uvećana za najveću masu koja se prenosi s poluprikolice na vučno vozilo i najveću masu vlastitog tereta vučnog vozila (gdje je predviđen).

Oprema i instalacije ugrađene na nekim posebnim vozilima koja nisu namijenjena za prijevoz putnika (autodizalice, pokretne radionice, pokretne prodavnice ...) smatraju se teretom u smislu kategorizacije vozila.

Kategorija O:

Kod poluprikolica najveća dopuštena masa u smislu kategorizacije vozila dio je ukupne mase poluprikolice s najvećim teretom, spojene na vučno vozilo, koji se preko osovine ili osovina oslanja na podlogu.

Kategorija M:

Zglobna vozila koja se sastoje od dva zglobno povezana dijela smatraju se kao jednodijelna vozila.

Postupak homologacije: Cjenik usluga po kategoriji vozila

Kategorija vozila Homologacija tipa vozila Homologacija pojedinačnog vozila
M1 i N1 1.100,00 150,00
M2, M3, N2 i N3 1.800,00 250,00
O1 i O2 650,00 110,00
O3 i O4 900,00 150,00
L1, L2 i L3 500,00 80,00
L4 i L5 650,00 90,00
L6 i L7 750,00 100,00

Odaberite kategoriju vozila, i provjerite koji su troškovi uvoza auta u BiH.